Obchodní podmínky

PLATNOST

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě anabox.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel (dále jen provozovatel):

Pakvej s.r.o.
Maxima Gorkého 932/14
431 91 Vejprty

Tel.: +420 736 630 640
email : info@anabox.cz
IČ: 09528831
DIČ: CZ09528831

OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte přes náš formulář na stránkách www.anabox.cz v nákupním košíku.

Možnost podání objednávky:

* využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
* telefonicky – na telefonních číslech +420 736 630 640 v pracovních dnech od 8.00 do 19.00 hod.

* e-mailem – objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@anabox.cz

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i nákupní doklad (faktura, nebo dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace, jsou společností Pakvej s.r.o. považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává
* změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do deseti hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@anabox.cz , v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 10 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena – odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 10 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

* na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

* na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

v současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

* převodem na bankovní účet – po připsání platby na náš účet Vám bude zboží odesláno

* dobírkou – při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Pakvej s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán nákupní doklad (faktura), který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě záruk a záručních podmínek se řídíme zákony České republiky na ochranu spotřebitele.

Není-li na faktuře nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro firemní a profesionální užívání pro právnické osoby je u některého sortimentu stanovena záruční lhůta 12 měsíců (výrobcem, dodavatelem nebo distributorem).

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

* mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou
* neoprávněným zásahem do výrobku
* používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
* zboží bylo poškozeno živly 
* zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci    
* zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

REKLAMACE

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě, které je nejbližší bydlišti zákazníka,

či adresa. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna společnosti Pakvej s.r.o.. Zákazník může uplatnit reklamaci u dodavatele doručením zboží poštou nebo osobně na adresu:

Pakvej s.r.o.

Maxima Gorkého 932/14

431 91 Vejprty

adresa provozovny

Kupující může zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, po dohodě přímo výrobci . Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedených informací je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

V případě odesílání reklamovaného zboží je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Škody způsobené nedostatečným zabalením výrobku nelze uznat jako záruční vada.

Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

K reklamovanému zboží je nutné doložit:

* kopii dodacího a záručního listu (Faktura)
* záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán   
* přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz kontakty.

Pokud zde bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena .

V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na náklady a riziko odběratele zpět.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady společnosti Pakvej s.r.o..

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí a překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.). Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu +420 736 630 640 nebo e-mailem na info@anabox.cz . Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.

Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Odpovědnost za obsah.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců.

Platnost obchodních podmínek.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.01.2023.